Profi - სამზარეულოს დანა

არცერთი, 050 – 15,5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – წითელი, 050 – 15,5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – მწვანე, 050 – 15,5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – შავი, 050 – 15,5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – ლურჯი, 050 – 15,5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – ყვითელი, 051 – 12.5 სმ – 24 x 125 x 2 მმ – წითელი, 051 – 12.5 სმ – 24 x 125 x 2 მმ – მწვანე, 051 – 12.5 სმ – 24 x 125 x 2 მმ – შავი, 051 – 12.5 სმ – 24 x 125 x 2 მმ – ლურჯი, 051 – 12.5 სმ – 24 x 125 x 2 მმ – ყვითელი

Profi - ფილეს დანა დრეკადი

არცერთი, 309 – 16 სმ – 30 x 160 x 1.5 მმ – შავი, 309 – 16 სმ – 30 x 160 x 1.5 მმ – წითელი, 309 – 16 სმ – 30 x 160 x 1.5 მმ – ლურჯი, 309 – 16 სმ – 30 x 160 x 1.5 მმ – მწვანე, 309 – 16 სმ – 30 x 160 x 1.5 მმ – ყვითელი

Profi - საჭრელი დანა

არცერთი, 311 – 16 სმ – 30 x 160 x 2.5 მმ – შავი, 311 – 16 სმ – 30 x 160 x 2.5 მმ – წითელი, 311 – 16 სმ – 30 x 160 x 2.5 მმ – ლურჯი, 311 – 16 სმ – 30 x 160 x 2.5 მმ – მწვანე, 311 – 16 სმ – 30 x 160 x 2.5 მმ – ყვითელი, 312 – 18 სმ – 30 x 180 x 2.5 მმ – შავი, 312 – 18 სმ – 30 x 180 x 2.5 მმ – წითელი, 312 – 18 სმ – 30 x 180 x 2.5 მმ – ლურჯი, 312 – 18 სმ – 30 x 180 x 2.5 მმ – მწვანე, 312 – 18 სმ – 30 x 180 x 2.5 მმ – ყვითელი, 313 – 20 სმ – 30 x 200 x 2.5 მმ – შავი, 313 – 20 სმ – 30 x 200 x 2.5 მმ – წითელი, 313 – 20 სმ – 30 x 200 x 2.5 მმ – ლურჯი, 313 – 20 სმ – 30 x 200 x 2.5 მმ – მწვანე, 313 – 20 სმ – 30 x 200 x 2.5 მმ – ყვითელი

Profi - ყველის დანა

არცერთი, 071 – 15.5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – შავი, 071 – 15.5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – წითელი, 071 – 15.5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – ლურჯი, 071 – 15.5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – მწვანე, 071 – 15.5 სმ – 24 x 155 x 2 მმ – ყვითელი, 072 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – შავი, 072 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – წითელი, 072 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – ლურჯი, 072 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – მწვანე, 072 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – ყვითელი

Profi - პურის დანა ტალღოვანი პირით

არცერთი, 024 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – შავი, 024 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – წითელი, 024 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – ლურჯი, 024 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – მწვანე, 024 – 17.5 სმ – 24 x 175 x 2 მმ – ყვითელი, 023 – 23 სმ – 24 x 230 x 2 მმ – შავი, 023 – 23 სმ – 24 x 230 x 2 მმ – წითელი, 023 – 23 სმ – 24 x 230 x 2 მმ – ლურჯი, 023 – 23 სმ – 24 x 230 x 2 მმ – მწვანე, 023 – 23 სმ – 24 x 230 x 2 მმ – ყვითელი, 009 – 22.5 სმ – 30 x 225 x 2.5 მმ – შავი, 009 – 22.5 სმ – 30 x 225 x 2.5 მმ – წითელი, 009 – 22.5 სმ – 30 x 225 x 2.5 მმ – ლურჯი, 009 – 22.5 სმ – 30 x 225 x 2.5 მმ – მწვანე, 009 – 22.5 სმ – 30 x 225 x 2.5 მმ – ყვითელი, 010 – 30 სმ – 30 x 300 x 2.5 მმ – შავი, 010 – 30 სმ – 30 x 300 x 2.5 მმ – წითელი, 010 – 30 სმ – 30 x 300 x 2.5 მმ – ლურჯი, 010 – 30 სმ – 30 x 300 x 2.5 მმ – მწვანე, 010 – 30 სმ – 30 x 300 x 2.5 მმ – ყვითელი

Profi - ყასაბის დანა

არცერთი, 100 – 12.5 სმ – 30 x 125 x 2.5 მმ – შავი, 100 – 12.5 სმ – 30 x 125 x 2.5 მმ – წითელი, 100 – 12.5 სმ – 30 x 125 x 2.5 მმ – ლურჯი, 100 – 12.5 სმ – 30 x 125 x 2.5 მმ – მწვანე, 100 – 12.5 სმ – 30 x 125 x 2.5 მმ – ყვითელი, 101 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – შავი, 101 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – წითელი, 101 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – ლურჯი, 101 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – მწვანე, 101 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – ყვითელი, 102 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – შავი, 102 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – წითელი, 102 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – ლურჯი, 102 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – მწვანე, 102 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – ყვითელი, 103 – 19 სმ – 40 x 190 x 3 მმ – შავი, 103 – 19 სმ – 40 x 190 x 3 მმ – წითელი, 103 – 19 სმ – 40 x 190 x 3 მმ – ლურჯი, 103 – 19 სმ – 40 x 190 x 3 მმ – მწვანე, 103 – 19 სმ – 40 x 190 x 3 მმ – ყვითელი, 104 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – შავი, 104 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – წითელი, 104 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – ლურჯი, 104 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – მწვანე, 104 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – ყვითელი, 105 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – შავი, 105 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – წითელი, 105 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – ლურჯი, 105 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – მწვანე, 105 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – ყვითელი, 106 – 30 სმ – 45 x 300 x 3 მმ – შავი, 106 – 30 სმ – 45 x 300 x 3 მმ – წითელი, 106 – 30 სმ – 45 x 300 x 3 მმ – ლურჯი, 106 – 30 სმ – 45 x 300 x 3 მმ – მწვანე, 106 – 30 სმ – 45 x 300 x 3 მმ – ყვითელი, 107 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – შავი, 107 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – წითელი, 107 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – ლურჯი, 107 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – მწვანე, 107 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – ყვითელი

Profi - ყასაბის დანა ტალღოვანი ზედაპირით

არცერთი, 114 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – შავი, 114 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – წითელი, 114 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – ლურჯი, 114 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – მწვანე, 114 – 21 სმ – 40 x 210 x 3 მმ – ყვითელი, 115 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – შავი, 115 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – წითელი, 115 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – ლურჯი, 115 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – მწვანე, 115 – 25 სმ – 45 x 250 x 3 მმ – ყვითელი, 116 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – შავი, 116 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – წითელი, 116 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – ლურჯი, 116 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – მწვანე, 116 – 35 სმ – 45 x 350 x 3 მმ – ყვითელი

Profi - ძვლის დანა

არცერთი, 117 – 12.5 სმ – 36 x 125 x 3 მმ – შავი, 117 – 12.5 სმ – 36 x 125 x 3 მმ – წითელი, 117 – 12.5 სმ – 36 x 125 x 3 მმ – ლურჯი, 117 – 12.5 სმ – 36 x 125 x 3 მმ – მწვანე, 117 – 12.5 სმ – 36 x 125 x 3 მმ – ყვითელი, 118 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – შავი, 118 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – წითელი, 118 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – ლურჯი, 118 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – მწვანე, 118 – 14.5 სმ – 36 x 145 x 3 მმ – ყვითელი, 119 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – შავი, 119 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – წითელი, 119 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – ლურჯი, 119 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – მწვანე, 119 – 16.5 სმ – 36 x 165 x 3 მმ – ყვითელი, 121 – 15 სმ – 30 x 150 x 2.5 მმ – შავი, 121 – 15 სმ – 30 x 150 x 2.5 მმ – წითელი, 121 – 15 სმ – 30 x 150 x 2.5 მმ – ლურჯი, 121 – 15 სმ – 30 x 150 x 2.5 მმ – მწვანე, 121 – 15 სმ – 30 x 150 x 2.5 მმ – ყვითელი

Profi - Santoku

არცერთი, 167 – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – შავი, 167 – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – წითელი, 167 – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – ლურჯი, 167 – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – მწვანე, 167 – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – ყვითელი, 168 – ტალღოვანი – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – შავი, 168 – ტალღოვანი – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – წითელი, 168 – ტალღოვანი – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – ლურჯი, 168 – ტალღოვანი – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – მწვანე, 168 – ტალღოვანი – 18 სმ – 45 x 180 x 3 მმ – ყვითელი

Profi - შეფის დანა

არცერთი, 159 – 16 სმ – 50 x 160 x 3 მმ – შავი, 159 – 16 სმ – 50 x 160 x 3 მმ – წითელი, 159 – 16 სმ – 50 x 160 x 3 მმ – ლურჯი, 159 – 16 სმ – 50 x 160 x 3 მმ – მწვანე, 159 – 16 სმ – 50 x 160 x 3 მმ – ყვითელი, 160 – 19 სმ – 50 x 190 x 3 მმ – შავი, 160 – 19 სმ – 50 x 190 x 3 მმ – წითელი, 160 – 19 სმ – 50 x 190 x 3 მმ – ლურჯი, 160 – 19 სმ – 50 x 190 x 3 მმ – მწვანე, 160 – 19 სმ – 50 x 190 x 3 მმ – ყვითელი, 161 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – შავი, 161 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – წითელი, 161 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – ლურჯი, 161 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – მწვანე, 161 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – ყვითელი, 162 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – შავი, 162 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – წითელი, 162 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – ლურჯი, 162 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – მწვანე, 162 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – ყვითელი, 172 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – შავი, 172 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – წითელი, 172 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – ლურჯი, 172 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – მწვანე, 172 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – ყვითელი, 163 – 30 სმ – 60 x 300 x 3 მმ – შავი, 163 – 30 სმ – 60 x 300 x 3 მმ – წითელი, 163 – 30 სმ – 60 x 300 x 3 მმ – ლურჯი, 163 – 30 სმ – 60 x 300 x 3 მმ – მწვანე, 163 – 30 სმ – 60 x 300 x 3 მმ – ყვითელი

Profi - შეფის დანა ტალღოვანი ზედაპირით

165 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – შავი, 165 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – წითელი, 165 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – ლურჯი, 165 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – მწვანე, 165 – 21 სმ – 50 x 210 x 3 მმ – ყვითელი, 166 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – შავი, 166 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – წითელი, 166 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – ლურჯი, 166 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – მწვანე, 166 – 23 სმ – 50 x 230 x 3 მმ – ყვითელი, 173 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – შავი, 173 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – წითელი, 173 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – ლურჯი, 173 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – მწვანე, 173 – 25 სმ – 50 x 250 x 3 მმ – ყვითელი

Profi - თევზის ფილეს დანა დრეკადი

არცერთი, 090 – 24 სმ – 19 x 240 x 1.5 მმ – შავი, 090 – 24 სმ – 19 x 240 x 1.5 მმ – წითელი, 090 – 24 სმ – 19 x 240 x 1.5 მმ – ლურჯი, 090 – 24 სმ – 19 x 240 x 1.5 მმ – მწვანე, 090 – 24 სმ – 19 x 240 x 1.5 მმ – ყვითელი, 091 – 25 სმ – 24 x 250 x 1.5 მმ – შავი, 091 – 25 სმ – 24 x 250 x 1.5 მმ – წითელი, 091 – 25 სმ – 24 x 250 x 1.5 მმ – ლურჯი, 091 – 25 სმ – 24 x 250 x 1.5 მმ – მწვანე, 091 – 25 სმ – 24 x 250 x 1.5 მმ – ყვითელი

Profi - ორაგულის დანა დრეკადი - ტალღოვანი ზედაპირით

არცერთი, 093 – 30 სმ – 24 x 300 x 1.5 მმ – შავი, 093 – 30 სმ – 24 x 300 x 1.5 მმ – წითელი, 093 – 30 სმ – 24 x 300 x 1.5 მმ – ლურჯი, 093 – 30 სმ – 24 x 300 x 1.5 მმ – მწვანე, 093 – 30 სმ – 24 x 300 x 1.5 მმ – ყვითელი

Profi - Deli

არცერთი, 131 – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – შავი, 131 – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – წითელი, 131 – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – ლურჯი, 131 – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – მწვანე, 131 – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – ყვითელი, 141 – კვადრატული – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – შავი, 141 – კვადრატული – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – წითელი, 141 – კვადრატული – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – ლურჯი, 141 – კვადრატული – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – მწვანე, 141 – კვადრატული – 35 სმ – 45 x 350 x 2 მმ – ყვითელი

Profi - ლორის დანა ტალღოვანი პირით

არცერთი, 331 – 36 სმ – 36 x 360 x 3 მმ – შავი, 331 – 36 სმ – 36 x 360 x 3 მმ – წითელი, 331 – 36 სმ – 36 x 360 x 3 მმ – ლურჯი, 331 – 36 სმ – 36 x 360 x 3 მმ – მწვანე, 331 – 36 სმ – 36 x 360 x 3 მმ – ყვითელი

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pirge – Profi”

Your email address will not be published. Required fields are marked

knife Pirge – Profi

0,01 

or
Select options
More
More